Οι θέσεις του ΣΠΕΦ στη διαβούλευση για το Χρηματιστήριο Ενέργειας

Τις θέσεις του ΣΠΕΦ στην δημόσια διαβούλευση του Σχεδίου Νόμου για το Χρηματιστήριο Ενέργειας εκθέτει, σε επιστολή του προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιώργο Σταθάκη, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, κ. Στέλιος Λουμάκης. Η επιστολή του Προέδρου του Συνδέσμου Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά κοινοποιείται και στον Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου, κ. Μιχάλη Βερροιόπουλο.

Μεταξύ άλλων, στην εν λόγω επιστολή, ο ΣΠΕΦ χαρακτηρίζει εσφαλμένη την χρέωση των λειτουργικών και επενδυτικών εξόδων των διαχειριστών στους παραγωγούς, «πολλώ δε μάλλον όταν πρόκειται για τις ΑΠΕ όπου λόγω του συστήματος feed in tariff δεν έχουν εξ’ ορισμού την δυνατότητα να τα μετακυλίσουν στις πωλήσεις τους», όπως συγκεκριμένα αναφέρεται.

Αναλυτικά η επιστολή του κ. Λουμάκη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας:

«Αξιότιμε κε Υπουργέ και κε Γενικέ

Αναφορικά με την δημόσια διαβούλευση σας επί του Σχεδίου Νόμου για το Χρηματιστήριο Ενέργειας, παρακαλούμε βρείτε ακολούθως τα σχόλια μας:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ. 4, αλλά και την υποπαράγραφο θ του σ/ν, ο Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Ενέργειας και ο Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης καθορίζουν τον τρόπο, την έκταση, τους όρους και τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τους οποίους κατά την κατανομή του φορτίου στις διαθέσιμες εγκαταστάσεις παραγωγής, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ δίνει προτεραιότητα:

ββ) Σε εγκαταστάσεις παραγωγής που χρησιμοποιούν πρωτογενή ενέργεια από εγχώρια ενεργειακά καύσιμα μέχρι ποσοστού 15% της συνολικής ποσότητας πρωτογενούς ενέργειας, η οποία είναι αναγκαία για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται στην ελληνική επικράτεια κατά την διάρκεια ενός (1) ημερολογιακού έτους.

Δεν μας γίνεται σαφές σε ποια ακριβώς εγχώρια ενεργειακά καύσιμα αναφέρεται και περιλαμβάνει η εν λόγω παράγραφος ως προς το θέμα της προτεραιότητας τους στην κατανομή αλλά και στο αναφερόμενο ποσοστό. Προτείνουμε να υπάρξει διευκρίνιση.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν/σ εισάγεται νέο άρθρο 118 Α στον ν. 4001/2011 υπό τον τίτλο «Κώδικας του Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης» με το οποίο στην παρ. 3, υποπαράγραφο γ, ρυθμίζονται:

γ) Το έσοδο από τους αντισυμβαλλομένους παραγωγούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ για την κάλυψη των λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών του Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ).

Περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν/σ, το άρθρο 118 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ώστε όπως ορίζεται στην παράγραφο 2γ, η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ να «…εισπράττει έσοδο από τους αντισυμβαλλομένους παραγωγούς (σ.σ. ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ) της προηγούμενης παραγράφου για την κάλυψη των λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών της…».

Τέλος στην παρ. 5 του ιδίου άρθρου αναφέρεται πως προστίθεται νέο στοιχείο θ στην παρ. 2 του άρθρου 129 του ν. 4001/2011 ώστε ο ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ να«εισπράττει έσοδο από τους αντισυμβαλλομένους της προηγούμενης παραγράφου (σ.σ. ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ) για την κάλυψη των σχετικών με την αρμοδιότητα αυτή λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών της σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του Κώδικα ΜΔΝ».

Με τις προειρημένες αυτές διατάξεις του ν/σ μετακυλίονται στους παραγωγούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ τα έξοδα λειτουργίας και επενδύσεων του ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ για μεν το διασυνδεδεμένο σύστημα και του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ στο μέρος που αφορά την αρμοδιότητα και λειτουργία του ως Διαχειριστή ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ για τα ΜΔΝ.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις 2016 του ΛΑΓΗΕ ΑΕ, παρ. 3.5.3.1 αναφέρεται πως: « Οι χρεώσεις από τον ΛΑΓΗΕ των Προμηθευτών και Εξαγωγέων ηλεκτρικής ενέργειας, που συμμετέχουν στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό, για λειτουργικές δαπάνες, είναι τέτοιες ώστε να καλύπτουν το σύνολο των ετήσιων Διοικητικών Δαπανών της Εταιρείας. Δηλαδή, η Εταιρεία ανακτά το σύνολο των Διοικητικών της Δαπανών, πλέον κάποιου εύλογου κέρδους». Δηλαδή μέχρι σήμερα το σύνολο των δαπανών του ΛΑΓΗΕ (για διαχείριση ΗΕΠ και ΑΠΕ-ΣΗΘΥΑ) καλυπτόταν από χρεώσεις προς τους Προμηθευτές και Εξαγωγείς.

Οπότε ενιστάμεθα για την αλλαγή αυτή μονομερώς σε βάρος των ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ, αφού δεν βλέπουμε λ.χ. στο ν/σ αντίστοιχη μεταχείριση να επιφυλάσσεται και για τους συμβατικούς παραγωγούς, δηλαδή να πληρώνουν και αυτοί τα έξοδα για παράδειγμα της ΕΧΕ ΑΕ.

Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε εσφαλμένη την χρέωση των λειτουργικών και επενδυτικών εξόδων των διαχειριστών στους παραγωγούς, πολλώ δε μάλλον όταν πρόκειται για τις ΑΠΕ όπου λόγω του συστήματος feed in tariff δεν έχουν εξ’ ορισμού την δυνατότητα να τα μετακυλίσουν στις πωλήσεις τους. Τα κόστη αυτά ορθά χρεώνονταν μέχρι σήμερα στην Προμήθεια, αφού αυτή έχει την δυνατότητα να τα ανακτά από την λιανική, η οποία λιανική νομοτελειακά και όχι για κάποιο άλλο λόγο οφείλει να καλύπτει τα έξοδα του συστήματος. Η μεταρρύθμιση λοιπόν της αγοράς που αφορά το υπό διαβούλευση ν/σ και η δημιουργία φορέων διαχειριστών που το συνοδεύει, δεν είναι δυνατόν να ζητείται να πληρωθεί από τις ΑΠΕ.

Προτείνουμε λοιπόν η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ να ανακτά τα λειτουργικά και επενδυτικά της κόστη είτε από την ΕΧΕ ΑΕ στα πλαίσια τιμολόγησης και είσπραξης του αντιτίμου για την Αγορά Επόμενης Ημέρας που αντιστοιχεί στις ΑΠΕ και εν συνεχεία η ΕΧΕ ΑΕ να τα ανακτά από τους Προμηθευτές, είτε εναλλακτικά να τα ανακτά η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ με τιμολόγηση απευθείας στους Προμηθευτές.

Κλείνοντας θα θέλαμε να αναφερθούμε και στο θέμα της απευθείας είσπραξης από την Προμήθεια των ρυθμιζόμενων πόρων ΑΠΕ του ΕΛΑΠΕ από την ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ και συγκεκριμένα του ΕΤΜΕΑΡ, του ΜΜΚΣΘΜ και του λιγνιτικού Τέλους. Αν και σύμφωνα με το άρθρο 143, του ν. 4001/2011 όπως ισχύει, η διαδικασία εκκαθάρισης και διακανονισμού των ποσών αυτών επαφίεται κάθε φορά στον Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος ή σε υπουργική απόφαση εν προκειμένης για το λιγνιτικό Τέλος και όχι στον Νόμο, εντούτοις επειδή από το 2012 και μετά οι ΑΠΕ ταλαιπωρούνται συστηματικά με την μη έγκαιρη απόδοση των πόρων αυτών ένεκα και της τεθλασμένης πορείας που ακολουθείται -παρεμβαλλομένων δηλαδή και άλλων ενδιάμεσων φορέων, επιθυμούμε να κάνουμε ειδική μνεία. Θα είναι αδιανόητο επ’ ευκαιρία της δημιουργίας του Χρηματιστηρίου Ενέργειας και των συν αυτώ φορέων, αντί της πολυπόθητης απευθείας απόδοσης των πόρων αυτών από την Προμήθεια στην ΔΑΠΕΕΠ, να συνεχιστεί το απαράδεκτο σημερινό καθεστώς.

Για τον ΣΠΕΦ με εκτίμηση,

Στέλιος Λουμάκης – Πρόεδρος

Γιώργος Σαμαράς – Γεν. Γραμματέας»

Σχόλια
Loading...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More